ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste mým zákazníkem a/nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje a já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Jsem správcem vašich osobních údajů a určuji, jak budou vaše osobní údaje zpracovány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu.

Prohlašuji, že při zpracování osobních údajů dodržuji platné právní předpisy na ochranu soukromí, zejména pak zákon o ochraně osobních údajů 110/2019 Sb. A GDPR.

 • Zpracovávám pouze osobní údaje potřebné pro plnění zákonných povinností, a to především pro plnění smlouvy.
 • V případech vyžadujících výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, si tento souhlas vyžádám.
 • Respektuji vaše právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo vymazání na vaši žádost.
 • Osobní údaje si ponechávám po dobu běhu zákonných promlčecích lhůt nebo pokud není v konkrétních případech uvedeno jinak.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 1. poskytování služeb, plnění smlouvy – koučování, konzultační činnost
 • Osobní údaje klientů zpracovávám v následujícím rozsahu: jméno (příjmení není nutné), telefonní číslo, příp. e-mail, a to pouze za účelem vzájemné komunikace (rušení a přesun sezení).
 1. vedení účetnictví
 • Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 1. marketing – zasílání newsletterů
 • Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.
 • Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Vaše osobní údaje si ponechám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.    

Přístup a úprava vašich údajů

 • Máte právo vědět, proč potřebujeme vaše osobní údaje, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.
 • Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.
 • Máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.
 • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje smazat.
 • Máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci.
 • Proti zpracování vašich údajů můžete namítat. Dodržujeme to, pokud neexistují opodstatněné důvody ke zpracování.
 • Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych mohla případné pochybení napravit.

Nezapomeňte vždy jasně uvést, kdo jste, abychom si mohli být jisti, že neupravujeme ani neodstraňujeme údaje nesprávné osoby. Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o vás eviduji, kontaktujte mne (viz kontaktní informace). 

Mlčenlivost

Dovoluji si vás ujistit, že jsem povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 • Tyto údaje jsou pro vykonávání zmiňovaných služeb nutné – potřebuji klienty informovat o případné změně termínů, zasílat jim potřebné informace apod. 
 • Tyto údaje zpracovávám pouze já a nejsou zpřístupněny žádné třetí osobě.
 • Během konzultace si píši osobní poznámky, které mají anonymizovanou podobu (klienti podle nich nejsou identifikovatelní, nejsou nijak propojeny s výše uvedenými osobními údaji). Nejsou proto osobním údajem dle zákona 101/2000 Sb. A nevztahují se na ně opatření o zpracování osobních údajů dle výše zmiňovaných zákonů. Tyto poznámky slouží pro koučovací práci. Nejsou nikdy dostupné třetím osobám.
 • Neposkytuji zdravotnické služby, proto nevedu zdravotnickou dokumentaci podle příslušných zákonů. 
 • Nespolupracuji s pojišťovnami a díky tomu neposkytuji záznamy o klientech třetím stranám, setkávání je tedy zcela důvěrné.

Bezpečnost ochrany osobních dat

Vaše osobní data jsou u mne v bezpečí. Přijala jsem bezpečnostní opatření, abych zamezila zneužití a neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům. Bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup (jako třetí osoby) pouze spolupracovníci a zpracovatelé, kteří jsou vázáni mlčenlivostí. Pro zajištění konkrétních procesů využívám těchto služeb a aplikací třetích stran:

 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • Fakturoid s.r.o., V Pláni 532/7, Praha – Lhotka, 142 00.
 • Ecomail.cz, s.r.o., Na Zderaze 15, Praha 2, 120 00

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací či se podílejí na chodu mého podnikání (např. účetní).

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností. Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.  Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe. 

Kontaktní údaje

MUDr. Helena Toušková

Táborská 750/20, 14000, Praha 4

Česká republika

Webová stránka: https://www.koucujicidoktorka.cz

E-mail: bara@koucujicidoktorka.cz

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno dne 01.02.2022 a vztahuje se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.

Vyhrazuji si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučuji pravidelně se s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů seznamovat.

Přejít nahoru